YABAN HAYATIN KORUNMASI


Küre Dağları Milli Parkı, tampon bölge de dikkate alın-dığında Türkiye’nin en bü-yük, korunan alanlarından bi-ri. Park ve çevresinde hangi büyük memelilerin olduğu-nu bilmek ve bunların mev-cut durumunu ortaya koy-mak, milli parkın doğa koru-ma amaçlarının belirlenme-sinde önemli bir adım oldu. Esas itibariyle 2000 yılın-dan bu yana Milli Park Mü-dürlüğü ile işbirliği içinde yü-rütülen süreçte, WWF–Tür-kiye Yaban Hayatı Uzmanı Özgün Emre Can tarafından bölgede gerçekleştirilen ça-lışmaların ilk etabında, foto-kapanlar kullanılarak bölge-de dağılım gösteren büyük memeli türleri ve sonra böl-gedeki göreceli popülasyon büyüklükleri çalışıldı. Söz ko-nusu çalışma, Küre Dağları ve yakın çevresinde bozayı neği (WCS) yaban hayatı bi-yologlarından Dr. John Be-echam ile birlikte bölgedeki bozayı habitatları çalışılarak, habitatların ne büyüklükte bir popülasyonu barındırdığı araştırıldı. Çalışmaların ikinci bölü-münde Pınarbaşı’nda ger-çekleştirilen geniş katılımlı bir yaban hayatı çalıştayı ile yöre insanının yaban hayatı ile olan ilişkisi irdelendi. Bu çalışma, özellikle bozayı insan ilişkisinin ortaya konulçevede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve yerel yetkililerle işbirliği içinde, Kastamonu’da bozayı ve kurt gibi büyük etobur türler üzerine eğitim, araştırma ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılacağı bir merkezin kurulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

W W F Türkiyenin Rolü
Küre Dağları Milli Park sürecinin taraflarından biri olan WWF–Türkiye, kendi öncelik listesindeki bu alanın resmi koruma statüsü kazanmasını izleyen dönemde de aktif rol alarak, merkezi düzeyde Çevre ve Orman Bakanlığı ile alanda yapılması gereken bafllıca çalışlmaları içeren bir bütüncül ortak projeyi gelifltirirken, alan düzeyinde Milli Park Müdürlüğü ve diğer ilgili yerel yönetimlerle yakın diyalog içerisinde bir dizi etkinliği hayata geçiriyor. WWF–Türkiye, Milli Park’ın ilan edilmesinden bu yana geçen sürede, Tasarı Geliflme Planı’nda öngörülen öncelikli konulardan, “alternatif geçim kaynağı olarak ekoturizm”, “yerel kapasite gelifltirme”, “eğitim–bilinçlendirme” ve “tanıtım” gibi konulara öncelik vererek, baflta Milli Park idaresi olmak üzere, yerel yöneticilerle iflbirliği içerisinde tampon bölgede pilot çalışmalar gerçekleştiriyor.